Općinsko vijeće Prozor-Rama donijelo Zaključak o Domu za stare i nemoćne „Rama“ Šćit

26.02.2019 14:35   |   73 prikaza

Na 25. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama održanoj 26.02.2019. donesen je Zaključak o Domu za stare i nemoćne „Rama“  Šćit. Ovo je već četverti put kako Općinsko vijeće raspravlja o Domu i donosi zaključke, dok Kapitul ko vrhovno tijelo Kuće mira do sada nijednom nije raspravljao o tome. Donošenje ovog zaključka samo je pokazatelj da općina Prozor-Rama nikad nije blokirala otvaranje Doma. Pokazano je da se drži zakonskih odredbi, načelnik ostaje pri tvrdnjama da je sve stalo voljom fra Andrije Jozića, jer od kada je on na čelu HU Kuća mira prestala je svaka pozitivna komunikacija, pozvan je privatni revizor, Kuća Mira na svoju ruku prokušala imenovati ravnatelja.

Upravo zbog okončanja ove trakavice Općinsko vijeće Prozor-Rama je donijelo Zaključak koji predložila dr. Mara Anđlić u ime kluba HDZ 1990 i dobio je 11 glasova. Vijećnici HDZ BiH, RDS I HSP nisu uopće glasovali o ovome!

Zaključak glasi:

Sa ciljem otpočinjanja rada JU Dom za stare i nemoćne osobe Rama na Šćitu ovlašćuje se član Upravnog vijeća u ime Općine Prozor – Rama, gosp. Ivo Zane, da zajedno sa članom Upravnog vijeća u ime HU Kuće Mira, fra Andrijom Jozićem, eventualno i sa drugim  članom Upravnog vijeća ispred  Kuće Mira, fra Ivanom Jelićem, potpiše Odluku o  razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“, na razdoblje od najviše 6 (šest) mjeseci od dana Odluke, koji će organizirati i rukovodi radom Doma, zastupa i predstavlja Dom prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Doma i koja će biti odgovorna za:

  • poduzimanje radnji potrebnih radi dobivanja potrebnih dozvola za početka rada Doma,  
  • predlaganje upravnom vijeću mjere za efikasan početak obavljanja djelatnosti radi kojih je Dom osnovan, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja.

Načelnik Jozo Ivančević je u više navrata i na više načina pokušavao s fra Andrijom postići dogovor i riješiti problem, no, nije išlo. Stoga je informirao i Ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da je jedan dio sredstava uložila Vlada RH. U toj informaciji između ostalog navedeno je slijedeće:

…Dogovoren je odlazak na konzultacije notaru Dubravku Opijaču (Jablanica), koji je vršio ranije upise u sudske registre,  kako bi se istražila mogućnost imenovanja novog vršitelja dužnosti ravnatelja JU. Konzultacije kod notara Opijača su održane dana 20.12.2018. godine. Notar Opijač iznio je jasan i nedvosmislen stav da imenovanje v.d. ravnatelja mora biti zakonit čin donesen odlukom zakonito imenovanog Upravnog vijeća.Tako je zakonito Upravno vijeće ono koje je imenovano odlukom Kapitula (fra Andrija Jozić i fra Ivan Jelić u ime HU „Kuća Mira“, uz Ivu Zanu u ime Općine), a promjenu članova Upravnog vijećamogu provesti tijela koja su statutima ovlaštena za to, a u ovom slučaju to je Kapitul Franjevačkog samostana Rama – Šćit (ne Provincijal Marinčić, koji je pokušao imenovati fra Branka Malekinušića umjesto fra Ivana Jelića).

Time je potvrđen stav općine Prozor – Rama kao suosnivača Javne ustanove Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit  da je nezakonito imenovanje članova Upravnog vijeća od strane Provincijala, te da samo zakonito Upravno vijeće (imenovanood strane Kapitula HU Kuća Mira kao najvišeg tijela ove humanitarne organizacije) može donositi zakonite odluke, pa i imenovati v.d. ravnatelja ove javne ustanove. Na sastanku smo se i mi izjasnili da smo spremni prihvatiti svaku odluku Kapitula kao najvišeg tijela HU „Kuća Mira“.

 

Donosimo informaciju načelnika općine Prozor-Rama dr. Joze Ivančevića o Domu za stare i nemoćne „Rama“,  Šćit, koja je iznesena na 25. sjednici Općinskog vijeća:

Javna ustanova Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ osnovan je 2011. godine, a na temelju akata osnivača: Odluke Općinskog vijeća Prozor-Rama i Odluke kapitula Franjevačkog samostana Rama Šćit kao najvišeg tijela Humanitarne organizacije Kuća Mira Franjevačkog samostana Rama Šćit.

Temeljem tih odluka pred notarom je zaključen Ugovor o osnivanju JU Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“ i isti je upisan kao javna ustanova u registarskom sudu Općinskog suda  Mostaru sa temeljnim kapitalom prilikom upisa od 2.000,00 KM, od čega je općina Prozor – Rama uložila 1/3 ili 666,33 KM, a Humanitarna organizacija Kuća mira Franjevačkog samostana Šćit Rama 2/3 ili 1.333,67 KM.

Do sada je u JU Dom za stare i nemoćne osobe uloženo ukupno 3.732.232,00 KM, od čega je Općina uložila 2.206.392,00 KM, a HO Kuća Mira Franjevačkog samostana Šćit-Rama 511.649,00 KM, dok su ostala sredstva u iznosu od 1.014.190,00 KM iz donacija čiju je realizaciju u velikoj mjeri potpomogla Općina.

Problematika upravljanja Javnom ustanovom Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“

Javnom ustanovom rukovodio je ravnatelj i Upravno vijeće sastavljeno od 3 člana, od čega jednog člana daje Općina Prozor – Rama a dva člana HU Kuća Mira. Planirano je i bilo dogovoreno nakon završetka izgradnje i početka rada Doma popuniti (kompletirati) Upravno vijeće sa još dva člana, po jednog u ime djelatnika i u ime nadležnog Ministarstva, te registrirati ulaganja osnivača koja ulože u Dom sukladno stvarnim ulaganjima.

Propisi koji se odnose osnivanje, rad i poslovanje Doma su: Zakon o socijalnoj zaštiti HNŽ (Narodne novine HNŽ, 3/05. i 1/16.) i Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl. list R BiH, 62/92, 8/93. i 13/94.), kao i akti koje treba donijeti Upravno vijeće kao nadležno tijelo  Doma, prije svega Statut Doma (koji pored ostalih pitanja utvrđuje i uvjete za imenovanje ravnatelja), koji do sada nije donesen.

Članove Upravnog vijeća ustanove imenuju i razrješavaju osnivači, Općinsko vijeće Prozor-Rama i Kapitul Franjevačkog samostana Rama Šćit koje je, prema članku 23. Statuta te Humanitarne udruge, najviše tijela HU Kuća Mira. Naime, taj članak precizno propisuje:

  • Kapitul Franjevačkog samostana Rama – Šćit je najviše tijelo Humanitarna organizacije Kuće Mira Franjevačkog samostana.
  • Nadalje, članak 29. Statuta Humanitarnu organizaciju Kuća Mira propisuje da Humanitarnu organizaciju zastupa je i predstavlja Predsjednik Humanitarne organizacije,i onima ovlasti da u skladu s odlukom obustavi od izvršenja svaki akt tijela Humanitarna organizacije osim odluke Kapitula.

No ovi propisi se od strane Humanitarne organizacije Kuća Mira, odnosno fra Andrije Jozića ne poštuju. Umjesto poštivanja odluka Kapitula, on u sustav odlučivanja pokušava uključiti Provincijala Bosne Srebrene dajući mu ovlasti koje pripadaju Kapitulu!

Na Kapitulu Franjevačkog samostana Rama Šćit, na kojem je bio i provincijal Bosne Srebrene i koji je održan dana  22. 3. 2017. godine, donesen je zaključak kako dotadašnjeg člana Upravnog vijeća fra Tomislava Brkovića mijenja fra Andrija Jozić čime on, zajedno sa fra Ivanom Jelićem (imenovan 28.1.2016. odlukom Kapitula Franjevačkog samostana Rama Šćit) i Ivom Zanom ispred općine Prozor-Rama, čine novo Upravno vijeće Doma. Tako ustanovljeno Upravno vijeće bilo je prihvaćeno od oba suosnivača i moglo je normalno raditi svoj posao. Međutim, kasnije predsjednik HU Kuća mira fra Andrija Jozić pokušava preko Uprave Provincije promijeniti odluku i imenovati novog člana Upravnog vijeća, čime krši Statut HU Kuća mira, odnosno krši izravno odredbe spomenutih zakona, prije svega članak 52. Zakonu o socijalnoj zaštiti HNŽ koji propisuje da članove Upravnog odbora ispred osnivača, imenuju osnivači (a ne Uprava provincije ili provincijal).

Općina Prozor-Rama, kao jedan od osnivača ne može prihvatiti ovakvo nezakonito postupanje pa je u više navrata pismeno, a nekoliko puta i usmeno, pokušala ukazati fra Andriji Joziću da je Općina Prozor-Rama spremna na nastavak aktivnosti na izgradnji Doma. No, prije toga treba otkloniti određene pravne nedostatke koji su se pojavili u imenovanju članova Upravnog vijeće, a što može imati za posljedicu ništavost donesenih odluka od strane toga Upravnog vijeća. Pozvali smo predsjednika HU Kuća mira da otkloni navedene nedostatke  kako bismo nesmetano nastavili sa radom i pripremom za zakonito donošenje Pravila (Statut) o radu Doma, utvrdili organizaciju Doma, organizaciju rada, način prijema i otpusta korisnika, kao i normative stručnog kadra u odnosu na broj štićenika i druga pitanja organiziranja početka rada Doma u skladu sa važećim propisima, te dobivanje suglasnosti za početak rada od nadležnog ministarstva.

Umjesto otklanjanja od njega uzrokovanih nezakonitosti, fra Andrija Jozić svojevoljno, bez dogovora sa Općinom kao drugim osnivačem, dana 5.2.2018. samovoljno nezakonito pokreće natječajnu proceduru za imenovanje novog direktora ove javne ustanove koju ni do danas nije završio!

Jednostrani potezi, kao što je samovoljno pozivanje revizorske kuće, nezakonito imenovanje novog člana Upravnog vijeća, nezakonito „donošenje“ Statuta Javne ustanove, raspisivanje natječaja za imenovanje direktora Doma od strane fra Andrije Jozića, neće dovesti do rješenja problema.

Sve se ovo čini kako bi se potpuno obezvrijedilo veliko ulaganje i dosadašnji trud koji je općina Prozor – Rama imala u ovom vrijednom projektu.Općina Prozor – Rama je spremna da se, zajedno sa drugim osnivačem, donesu Pravila (Statut) Doma kojim bi se eventualno definirala i dosadašnja ulaganja oba osnivača kroz vlasničku strukturu (povećanjem temeljnog kapitala), pri čemu bi vlasnički udjeli bili iskazani prema stvarnim ulaganjima i jednog i drugog. Općina je spremna i na dalja ulaganja, ali u skladu sa Statutom (kojega treba napraviti i usvojiti)  i u skladu sa vlasničkim udjelima, a to je i obveza Općine Prozor-Rama po revizorskom mišljenja Ureda za reviziju institucija u F BiH za 2015. godinu u pogledu definiranje vlasničkih udjela u Domu, sukladno uloženim sredstvima.

Pozivali smo fra Andriju da to učinimo sukladno dogovorima i uloženim sredstvima, ali je to isti odbio i odbija uz stalno pozivanje na odluku Uprave provincije. Napominjemo da Općina može odluku Provincijala prihvatiti kao preporuku, a ukoliko ju potvrdi  Kapitul Franjevačkog samostana Rama Šćit  i on donese istovjetnu Odluku, tada ona može biti pravno valjan akt.

Općina Prozor – Rama je u nekoliko navrata prezentirala informaciju o stanju u Javnoj ustanovi „Doma za stare i nemoćne osobe Rama“ na Šćitu vijećnicima Općinskog vijeća. Dana 15.3.2018. održana je i tematska sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama na kojoj se analiziralo stanje i raspravljale mogućnosti rješavanja problematike. Općinsko vijeće je usvojilo poseban zaključak kojim se, između ostalog, zadužuju predstavnici općine Prozor – Rama da se i u daljnjim aktivnostima pridržavaju svih važećih propisa koje se odnose na osnivanje i rad javnih ustanova.

Nije nam poznato da se po ovoj problematici i jednom nakon 28.1.2016. godine sastao i dogovarao Kapitul Franjevačkog samostana Rama Šćit, iako je Općinsko vijeće Prozor – Rama kao zakonodavno tijelo drugog suosnivača, u svojem zaključku to tražilo od njega.

Sukladno svim zaključcima, gledajući neaktivnost i nebrigu Kuće Mira kao suosnivača, nastojeći iznaći neko rješenje izlaska iz ove situacije, predložili smo suosnivaču više opcija za izlazak iz postojećeg stanja nerada i nebrige oko Doma za stare i nemoćne osobe Rama, čija bi realizacija išla preko nadležnih tijela:

Rješenja koje je ponudio fra Andrija Jozić potpuno zanemaruju značajna ulaganja koje je učinila ova Općina. Pri tome ne iskazuju spremnost na nova ulaganja kojima bi se objekt završio. U razdoblju kad je fra Andrija na čelu Kuće Mira nije nam poznato da je u projekt uložena i jedna marka, iako je po upisanim vlasničkim udjelima jasno da trebaju dostići 2/3 ukupnih ulaganja.

Na sastancima koji su bili tijekom 2018. i 2019. godine iznosio sam korektne prijedloge za izlazak iz postojeće problematike. Posebno ističem sastanak u Zagrebu kod gosp. Zvonke Milasa, Državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, izneseni su prijedlozi i postignut dogovor da se zanemari Upravno vijeće, te da fra Andrija Jozić i dr. Jozo Ivančević, kao predstavnici suosnivača, omoguće imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja ovom javnom ustanovom, i to osobe po prijedlogu fra Andrije Jozića.

Na sastanku kod notara koji je obrađivao i podnosio i ranije promjene po ovom predmetu zaključeno je da bi takvo imenovanje bilo nezakonito jer ne bi bilo rezultat odluka nadležnih tijela (Kapitula i Općinskog vijeća, odnosno Načelnika), te bi takva nezakonitost u nepovoljan položaj dovela i imenovanu osobu i općenito Javnu ustanovu, time i suosnivače.

Međutim, fra Andrija dostavlja mišljenje odvjetnika Maria Buntića iz Posušja, koji ipak predlaže potpisivanje dokumenata o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog vršitelja dužnosti ravnatelja ove javne ustanove od strane nas kao predstavnika osnivača.

Iz izloženog su vidljivi pozitivni postupci općine Prozor – Rama i spremnost da se, kroz međusobno uvažavanje kroz zakonite procedure, projekt završi i Dom otpočne sa radom, na dobrobit starijim osobama, osobama koje iščekuju zaposlenje te cijeloj zajednici.

Važno je napomenuti da je zgrada Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ na Šćitu u visokoj fazi izgrađenosti, te se relativno malim ulaganjima može smatrati useljivom. Također treba znati da je Općina Prozor – Rama pokrenula aktivnosti nabave opreme iz humanitarnih izvora te da je preko općinskog Crvenog križa u svibnju u Dom isporučeno 30 kreveta, noćnih ormara, 3 kreveta za mobilni pregled,, 8 mobilnih stolica i još vrijedne opreme.

U svakom slučaju, nastavak aktivnosti na izgradnji i opremanju te početak rada Doma ne zavisi od Općine Prozor – Rama već isključivo od spremnosti rukovoditelja Humanitarne organizacije Kuća mira kao suosnivača i većinskog vlasnika temeljnog kapitala Javne ustanove „Dom za starije i nemoćne osobe Rama“ na Šćitu da poštuje zakonske procedure te da nastavi ulaganja koja je obustavio svojim dolaskom na čelo HU Kuća Mira kao suosnivača Doma za stare i nemoćne iosobe „Rama“ Šćit.

Načelnik općine 

dr. Jozo Ivančević


Izborni program 2016. - 2020.g.